Condicions generals de contractació i utilització comgas.es

• 1. Titularitat de l'domini www.comgas.es

• 2. Objecte i àmbit d'aplicació.

• 3. Informació subministrada al web.

• 4. Propietat intel·lectual i industrial.

• 5. Responsabilitat de Comgas.es

• 6. Obligacions de clients i usuaris.

• 7. Privacitat i protecció de dades personals.

• 8. Cookies.

• 9. Despeses d'enviament.

• 10. Realització de la comanda.

• 11. Disponibilitat dels productes.

• 12. Maneres i terminis d'enviaments.

• 13. Pagament.

• 14. Garantia dels productes.

 

  1. Titularitat del domini www.comgas.es

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.comgas.es, correspon a COMGAS, SA, societat legalment constituïda a Espanya amb CIF a-58014663 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 6392, Llibre 5678, Secció 2n. Foli 067, Full 75.515, Inscripció 1º (D'ara endavant Comgas) Per a qualsevol consulta, pot contactar amb COMGAS l'e-mail info@comgas.es o al telèfon 937547910. El nostre horari d'atenció telefònica és de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores de dilluns a divendres.

2. Objecte i àmbit d'aplicació.

Les presents Condicions Generals de contractació i utilització, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la botiga en línia de Comgas.es, així les transaccions comercials que sorgeixin entre Comgas.es i els usuaris del domini www.comgas.es .

Tant la navegació per la web en línia com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. Comgas.es podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals de contractació i ús, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la botiga amb la finalitat que puguin ser conegudes pels usuaris, i quedant constància de la data d'aquestes modificacions.

3. Informació subministrada en la web www.comgas.es

Fem tot els esforços per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.comgas.es, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

De la mateixa manera, és possible que els continguts de la webs puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes. Comgas.es no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats a la web. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els editors o distribuïdors d'aquests productes. Totes les informacions contractuals presents en www.comgas.es es mostren en llengua espanyola (castellà), i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització de el contracte es realitzarà en aquest idioma.

4. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Comgas.es o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Comgas.es o dels titulars corresponents. Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a Comgas.es, que permetin l'accés al nostre web, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Comgas.es de seus continguts o serveis.

5. Responsabilitat de Comgas.es

Els productes presentats a la web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de Comgas.es no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als que hagin pogut ser enviats en funció de la comanda de client. Correspon doncs, als clients de fora d'Espanya el verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del nostre lloc web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a Comgas.es per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

Comgas.es no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Comgas.es, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Comgas.es, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Comgas.es no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular Comgas.es no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

6. Obligacions de clients i usuaris.

Amb caràcter general l'usuari s'obliga a el compliment de les presents condicions generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Comgas.es, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, Comgas.es no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos .

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del web www.comgas.es l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Comgas.es, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Comgas.es o en general de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per Comgas.es, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.

e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web, i a no utilitzar els continguts i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels serveis d'aquest, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Comgas.es, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part de client d'aquesta obligació Comgas.es no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

7. Privacitat i protecció de dades personals.

COMGAS, SA (En endavant, "COMGAS") és el responsable de l'tractament de les dades següents: a) els de el propi Client, en cas que aquest tingui la consideració de treballador per compte propi o autònom ib) els de les persones físiques que, prestant els seus serveis al Client, entrin en contacte amb COMGAS per possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per mitjà d'aquest document (persones de contacte), als quals el Client es compromet a traslladar de l'contingut íntegre d'aquesta clàusula .

Les dades personals dels interessats dalt indicats es tractaran per a les següents finalitats:

• Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per mitjà d'aquest document. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és: a) En relació a l'propi Client treballador per compte propi o autònom, l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part; b) En relació a les persones de contacte, l'interès legítim de COMGAS a contactar amb el Client per mitjà d'aquelles.

• Atendre les consultes i qüestions que ens plantegi. Només tractarem aquestes dades amb la finalitat d'atendre la seva consulta / sol·licitud, i després els conservarem durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica per dur a terme el tractament de les seves dades és el nostre interès legítim en donar resposta a la seva consulta / sol·licitud.

• Mantenir informat a l'Client, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de COMGAS. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a la revocació del consentiment donat per a la recepció d'aquestes comunicacions i, després d'això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment.

Hi a disposició dels interessats els sistemes d'exclusió publicitària relacionats al lloc web www.aepd.es

Per a aquestes finalitats, les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals; entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments .També podran comunicar-se a les següents categories d'encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats poden estar ubicats a tercers països amb els quals s'han formalitzat les clàusules tipus aprovades per la Comissió Europea.

Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com retirar en qualsevol moment el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, enviant la seva sol·licitud a COMGAS, SA Camí de l'Mig s / n 08330 Premià de Mar (Barcelona); o a info@comgas.es.

En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estimen oportú. " A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, Comgas.es t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de Comgas.es amb les dades obtingudes al web www.comgas.es. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través de SMS, email, i correu postal etc., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació les dades obtingudes durant la navegació per la web, de les dades proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

Si no vols rebre publicitat, només has d'entrar al teu compte i desactivar l'enviament de Newsletter i informacions.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.comgas.es poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: Comgas, SA Departament d'Atenció al Client, c / Camí de l'Mig, s / n 08330 Premià de Mar (Barcelona) o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@comgas.es, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i e-mail amb el qual es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia de l'DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir al menys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

Comgas.es es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat de el fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.

8. Cookies.

T'informem igualment que per millorar la teva experiència de navegació, gestionar el contingut de la teva cistella, oferir els nostres consells personalitzats, i informar en línia de les nostres ofertes per a clients o socis, la nostra pàgina web utilitza dispositius d'implantació de cookies i emmagatzematge d'IP. La galeta és un fitxer que dipositem en el teu equip, i l'únic objectiu és simplificar la teva navegació en www.comgas.es (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La galeta només pot ser llegida per Comgas.es i per tu, i pots esborrar si ho desitja, accedint a les opcions del teu navegador.

9. Despeses d'enviament.

Els nostres despeses d'enviament són els següents:

Seran francs a partir de 150 € per a Catalunya i de 300 € per a la resta d'Espanya (Exclòs Balears, Canàries, Ceuta i Melilla).

Per a comandes inferiors a aquests imports, s'incrementarà en factura a raó de 8 € per a Catalunya i 12 € per a la resta d'Espanya (excepte Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) en concepte de despeses d'enviament o bé s'enviarà a ports deguts. (En aquest cas no s'acceptarà cap reclamació de danys per causa de l'transport aliè) Qualsevol reclamació que s'hagi d'efectuar a el rebut de la mercaderia per danys apreciats en el transport de la mateixa, s'ha de comunicar a Comgas, SA en un termini màxim de 24 Hores, en cas contrari la companyia d'assegurances no es farà càrrec d'aquests danys. Així mateix indicar sempre a el rebut de la mercaderia "CONFORME SALVO Per Canàries, Ceuta i Melilla, les nostres condicions són sempre FRANCO FÀBRICA.

10. Realització de la comanda.

Només acceptem comandes a l'engròs, no venem per internet ni a l'detall.

Per realitzar una comanda és necessari contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans: Tel. 93 754 79 10 Fax. 93 754 79 12 Correu electrònic. info@comgas.es

11. Disponibilitat dels productes.

La selecció de productes oferts en www.comgas.es és vàlida en tant que els productes estiguin visibles a la web. Si la mercaderia es troba en estoc, el termini aproximat és d'1 a 4 dies. Si per contra no disposem d'estoc els informarem del termini de lliurament. A aquests cal afegir els terminis de lliurament que puguin tenir els operadors de transport amb els que treballem.

Aquests terminis es computen sobre dies laborables -de dilluns a divendres- ja que Comgas.es no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges. Els terminis d'expedició indicats són orientatius. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponiblitat puntual d'un article comgas.es es posarà en contacte amb tu per comunicar immediatament i donar-te un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-te aquest producte, procedir a la seva anul·lació. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret a client a exigir indemnització.

12. Maneres i terminis d'enviament.

Els productes s'envien a l'adreça d'enviament que ens hagis indicat en la comanda. En el cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l'expedició tindrà en compte el lliurament prevista més llarga. En casos excepcionals, comgas.es es reservarà el dret a desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d'un segon enviament, els articles no disponibles. En aquest supòsit, el segon enviament es realitza sense cap cost addicional.

En el supòsit que necessiti el lliurament de la mercaderia amb caràcter urgent, Comgas SA no disposa d'aquest servei, peri si ho desitja pot contactar amb un operador de transport urgent i la mercaderia s'enviarà a ports deguts. (En aquest cas, COMGAS, NO ACCEPTARÀ CAP RECLAMACIÓ ocasionada per la seva TRANSPORT) Aquesta modalitat d'enviament no té costos de transport associats.

En el cas que el client detecta algun problema en el moment del lliurament de la seva comanda (embalatge espatllat, productes que faltaven o deteriorats) ha d'indicar per escrit a l'albarà de lliurament de transportista, i contactar per telèfon amb el centre d'atenció a l' client (937547910) dins de les primeres 24 hores següents a la recepció. No s'admetrà cap devolució d'article danyat, així com reclamació d'article que falta, si no ha estat comunicat dins el termini establert.

Recollida al nostre magatzem de Comgas: Si ho desitja pot recollir la seva comanda al nostre magatzem a Premià de Mar (Barcelona), també pot fer ús de el servei de recollida de la teva compra en ell. Tindràs disponible la teva comanda al nostre magatzem de l'endemà de l'expedició des del nostre magatzem central. Per a la recollida de la comanda, haurà de presentar DNI o document d'identitat

13. Pagament

Comgas.es et proposa diversos mitjans de pagament perquè puguis escollir aquell que més et convingui o s'adapti millor a les teves necessitats:

• Primera comanda: transferència per anticipat.

• Comptat contra reembors,

Pagament en efectiu en el moment del lliurament de la comanda mitjançant pagament Contra-reemborsament incrementant import de la factura en un 5% aproximadament en concepte de despeses de cobrament del transport.

• Transferència a compte.

• Gir bancari.

14. Garantia dels productes.

El termini de garantia és de dos anys, si bé en la mateixa no s'inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, instal·lacions incorrectes, etc, ni materials que estiguin desgastats per l'ús. Durant el segon any, Comgas.es es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca, una verificació de l'origen de el problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà facturable. En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

Comgas realitzarà canvis o devolucions sempre que:

a)      Es doni comunicació prèvia al nostre Servei d'Atenció al Client: Aquest pas és indispensable sigui quin sigui el motiu que provoca la devolució. Podràs fer-ho enviant-nos un correu electrònic a info@comgas.es o trucant-nos per telèfon a l'937547910. Nosaltres t'indicarem com pots actuar per a la devolució de l'article. El nostre horari d'atenció telefònica és de 9:00 a 18:00 hores de dilluns a divendres.

b) L'article a retornar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució i l'embalatge ha de trobar-se en perfecte estat i conservar tots els seus accessoris i instruccions d'origen per poder ser retornat.

COMGAS garanteix a el comprador d'aquest producte, una garantia total de DOS ANYS, regint-se per les condicions establertes la regulació es troba en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, (articles 114 a 127) C

OMGAS es compromet a que les reparacions siguin totalment gratuïtes, mà d'obra i recanvis, inclosos.

Revisi atentament el LLIBRE D'INSTRUCCIONS que s'inclou, sobre l'ús, manteniment i conservació de l'aparell. Qualsevol anomalia que es pugui produir per la inobservança de tals instruccions no quedarà emparada per la garantia. La data de venda de l'aparell, a l'efecte de termini de garantia, serà la que figuri en la factura de compra.

El Servei d'Assistència Tècnica resoldrà qualsevol reparació que eventualment pogués necessitar aquest aparell. IMPORTANT: Per fer efectiva la garantia, el VENEDOR ha d'omplir, signar i timbrar aquest Certificat. Per rebre atenció sota les condicions exposades en el mateix, faci de presentar a Servei Tècnic Autoritzat, aquest document costat de la Factura de Compra. Operativitat de la garantia: Pel que es refereix a tots aquells defectes de conformitat detectats pel tècnic, que es manifestin en un termini de sis mesos des del lliurament de el bé, se suposa que ja existien en aquesta data, la intervenció serà totalment gratuïta , (llevat que aquesta hipòtesi sigui incompatible amb la naturalesa o l'índole de el defecte de conformitat). Durant els següents divuit mesos, haurà de ser l'usuari qui demostri. Que la falta de conformitat ja venia en el moment del lliurament.

Cobertura de la garantia:

1 -En els primers sis mesos de l'esmentat termini, el cost de les peces de recanvi, la mà d'obra i el trasllat de l'aparell a les instal·lacions de Servei Oficial si això fóra necessari per a la seva reparació. Conclòs el sisè mes, l'usuari haurà d'abonar el cost del dit desplaçament o bé, el trasllat de l'aparell a les nostres instal·lacions pels seus propis mitjans.

2 -COMGAS no es responsabilitza dels danys que puguin derivar-se de el mal ús de l'aparell, de la seva falta de manteniment o per la manipulació de la mateixa per persones alienes als Serveis Tècnics de COMGAS

3 - COMGAS no es responsabilitza per les avaries o deterioraments produïts per: transports, cops o rascades defectes d'instal·lació, ús indegut, deficiències en el subministrament elèctric o de gas, i causes de força major, incendis, fuites de gas, etc ...

4 -La substitució d'elements la anomalia hagi estat provocada per un incorrecte manteniment de l'usuari, com ara cremadors de gas, termòstats, termoparells, etc no està cobert per aquesta garantia. L'usuari és responsable de la instal·lació de l'alimentació de l'aparell sigui electrònica o de gas, així com de la seva adequació a la normativa, eximint el fabricant de qualsevol responsabilitat en aquesta matèria. La present garantia només serà vàlida, si està correctament emplenada i va acompanyada de la factura o tiquet de compra.

 

Condicions de transport: Per realitzar reclamació per desperfectes produïts en el transport de realitzar reclamació per escrit en el moment del lliurament i anotar-la en l'albarà de lliurament de transportista. Aquest fet ha de ser comunicat en un termini no superior a les 24 hores de la recepció. Transcorregut aquest temps, Comgas no es fa responsable de qualsevol desperfecte o manca ocasionada pel transport.