Privacitat i protecció de dades personals.

COMGAS, SA (En endavant, "COMGAS") és el responsable de l'tractament de les dades següents: a) els de el propi Client, en cas que aquest tingui la consideració de treballador per compte propi o autònom ib) els de les persones físiques que, prestant els seus serveis al Client, entrin en contacte amb COMGAS per possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per mitjà d'aquest document (persones de contacte), als quals el Client es compromet a traslladar de l'contingut íntegre d'aquesta clàusula .

Les dades personals dels interessats dalt indicats es tractaran per a les següents finalitats:

• Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per mitjà d'aquest document. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és: a) En relació a l'propi Client treballador per compte propi o autònom, l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part; b) En relació a les persones de contacte, l'interès legítim de COMGAS a contactar amb el Client per mitjà d'aquelles.

• Atendre les consultes i qüestions que ens plantegi. Només tractarem aquestes dades amb la finalitat d'atendre la seva consulta / sol·licitud, i després els conservarem durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica per dur a terme el tractament de les seves dades és el nostre interès legítim en donar resposta a la seva consulta / sol·licitud.

• Mantenir informat a l'Client, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de COMGAS. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a la revocació del consentiment donat per a la recepció d'aquestes comunicacions i, després d'això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment.

Hi a disposició dels interessats els sistemes d'exclusió publicitària relacionats al lloc web www.aepd.es

Per a aquestes finalitats, les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals; entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments .També podran comunicar-se a les següents categories d'encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats poden estar ubicats a tercers països amb els quals s'han formalitzat les clàusules tipus aprovades per la Comissió Europea.

Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com retirar en qualsevol moment el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, enviant la seva sol·licitud a COMGAS, SA Camí de l'Mig s / n 08330 Premià de Mar (Barcelona); o a info@comgas.es.

En tot cas, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estimen oportú. " A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, Comgas.es t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de Comgas.es amb les dades obtingudes al web www.comgas.es. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través de SMS, email, i correu postal etc., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació les dades obtingudes durant la navegació per la web, de les dades proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

Si no vols rebre publicitat, només has d'entrar al teu compte i desactivar l'enviament de Newsletter i informacions.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.comgas.es poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: Comgas, SA Departament d'Atenció al Client, c / Camí de l'Mig, s / n 08330 Premià de Mar (Barcelona) o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@comgas.es, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i e-mail amb el qual es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia de l'DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir al menys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

Comgas.es es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat de el fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.